Zarnesti , Brasov, Romania
Sorin 0722 840 744 / Adi 0732 026 560
 

1. GENERALITĂȚI

1.1. Acest regulament se aplică sportivilor la evenimentul “HEPC”

1.2. Organizatorul evenimentului este Asociația Club Sportiv Motokron Racing Team

1.3. Probele din cadrul HEPC sunt deschise tuturor sportivilor de hard enduro, respectând condițiile impuse de organizator

1.4. Înscrierea participanţilor se face prin înregistrare online pe site-ul www.enduropiatracraiului.ro

1.5. Prin semnarea formularului de înscriere sau bifarea căsuței corespunzătoare în timpul înregistrării online fiecare participant:

– declară că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de participare la HEPC, precum şi regulamentul competiţional

– declară că a citit și este de acord cu Politica de Confidențialitate privind prelucrarea de către Asociația Club Sportiv Motokron Racing Teama datelor cu caracter personal inclusiv in ce privește prelucrarea imaginii foto si video folosite în materialele de promovare ale evenimentului

– declară pe propria răspundere ca datele completate sunt reale și că persoana este aptă fizic pentru a participa la concurs potrivit conditiilor din prezentul Regulament.

1.6. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la cursă, din motive obiective, a unui participant;

1.7. Competiția se desfășoară în data anunțată în prealabil pe site și rețelele de socializare

1.8. Înscrierile online se fac până în săptămâna de dinaintea cursei; validarile finale se vor face cu o săptămână înainte de eveniment.

1.9. Traseul competiției este descris în sectiunea dedicată de pe www.enduropiatracraiului.ro


2. DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE

2.1. Participarea la HEPC se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală.

2.2. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, persoana care completează formularul declară pe propria răspundere și își asumă faptul că datele completate sunt reale.

2.3. În cazul în care formularul de înscriere este completat de o altă persoană decât participantul la eveniment, persoana care completează și trimite formularul de înscriere își asumă responsabilitatea caracterul real al datelor completate și își asumă deplina responsabilitatea că are acordul participantului pentru înscrierea lui la concurs.

2.4. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului de concurs, participantul își asumă pe propria răspundere că este clinic sănătos/sănătoasă și că nu suferă de nicio afecțiune care să îi interzică să participe la cursă sau să îi pericliteze starea de sănătate în timpul desfășurării concursului și își asumă întreaga responsabilitate în ceea ce privește participarea la HEPC.

2.5. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului persoana declară că a înțeles pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competiție.

2.6. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere că este într-o formă corespunzătoare pentru a participa la un concurs de anduranţă, cum este HEPC, astfel încât organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) sun exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenţiiale participanților și sau a succesorilor, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurării competiţiei.

2.7. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere, că în situaţia în care ar surveni pe parcursul competiţiei evenimente ca cele descrise mai înainte, va suporta toate cheltuielile ocazionate de transportul către o unitate medicală specializată şi declară că renunţă la orice pretenţie în legătură cu un astfel de transport şi/sau tratament de urgenţă, întârzieri ori deficienţe în legătură cu acesta.

2.8. Dacă formularul de înscriere este completat și transmis de o altă persoană decât participantul la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului se consideră că participantul la eveniment și-a dat acordul pentru înscriere și că a acceptat că îndeplinește toate condițiile de participare prevăzute în prezenta secțiune și prezentul Regulament.

2.9. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.

 

2.10. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi ale personalului de concurs.

2.11. În ceea ce privește participarea copiilor minori la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului de înscriere părinții sau tutori legali ai copilului minor declară pe propria răspundere că sunt de acord cu participarea copilului minor la competiție.

2.12. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiție declară pe propria răspundere că au fost informați cu privire la riscurile ce le implică participarea copilului minor la eveniment și că își asumă întreaga responsabilitate în cazul producerii unui accident survenit în timpul evenimentului. Organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) sun exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenţiiale participanților,tutorilor legali ai acestora și/sau a succesorilor acestora, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurăriicompetiţiei.

2.13. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiție declară pe propria răspundere că datele completate în formularul de înscriere sunt reale, că minorul pe care îl reprezintă este apt din punct de vedere medical pentru a participa la proba la care a fost înscris, că minorul pe care îl reprezintă are pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare pentru a participa la proba la care a fost înscris; că a luat la cunoștință de implicaţiile juridice ale participării minorului pe care îl reprezintă la evenient şi își asumă întreaga răspundere, în cazul în care copilul meu/minorul pe care îl reprezint este implicat într-un accident.

 

3. TAXA DE PARTICIPARE ȘI RESTITUIRE

 

3.1. Taxa de participare se plăteşte online sau prin transfer bancar.

3.2. Înregistrările online se deschid la data şi ora prevăzută de organizator pe site-ul evenimentului www.enduropiatracraiului.ro.

3.4 Neplata taxei în cinci zile lucrătoare de la efectuarea înscrierii duce la anularea înregistrării, cu posibilitatea unei înscrieri ulterioare.

3.5. În caz de neprezentare la start, abandon sau retragere din orice motiv, taxa de participare nu se returnează.

3.6. În cazul anulării competiţiei în situație de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizator, taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanţilor.

3.7 Înscrierile online vor fi închise cu o săptămână înaintea evenimentului.

3.8 Înscrierile la fața locului (secretariatul de la tabăra de bază) sunt posibile joi în intervalul orar 16-22 și vineri 8-10.

 

4. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

4.1. Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, în orice loc de pe traseu, în afara celor amenajate sau la punctele de control.

 

5. ECHIPAMENT OBLIGATORIU

5.1. Echipamentul de cross enduro este obligatoriu pentru fiecare participant care va fi prezent la start.

 

6. RECLAMAȚII / CONTESTAȚII

6.1. Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 1 ora de la închiderea oficială a cursei.

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare „Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

Este responsabil pentru operarea paginii web www.enduropiatracraiului.ro și are calitatea de operator în sensul Regulamentului ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV MOTOKRON RACING TEAM, cu sediul în Zărnești, Aleea Uzinei, nr 1A 26, Brașov, având CIF 43509769, cont curent în lei RO75RNCB0058169277890001, deschis la BCR, reprezentată legal prin PERȘOIU ADRIAN

În vederea respectării obligațiilor care ne revin, derivând din Regulament, și având în vedere că protecția datelor dvs reprezintă o preocupare majoră și constantă pentru noi, am elaborat prezentul document, care stabilește categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm, scopul și temeiul prelucrării, durata prelucrării, unde păstrăm și cui transmitem aceste date,  precum și drepturile pe care le aveți în calitatea dvs de persoana vizata, implementate special pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale dvs. și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

În conformitate cu dispozițiile regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MOTOKRON RACING TEAM are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dvs.

 1. Definiții

”date cu caracter personal” orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

”persoană împuternicită” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

destinatar” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent daca este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

Vă asigurăm că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, doar pentru îndeplinirea scopurilor explicite care v-au fost aduse la cunoștință.

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MOTOKRON RACING TEAM în calitate de operator, prelucrează datele într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 1. Datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. Scopul, temeiul și durata prelucrării 

Colectăm de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web și pentru a vă prezenta serviciile pe care ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MOTOKRON RACING TEAM le pune la dispoziția clienților și pentru a vă putea ține la curent cu produsele, serviciile și ofertele noastre (marketing direct), în măsura în care acest lucru este permis de reglementările legale sau se realizează pe baza consimțământului dvs.

În general prelucrăm următoarele date cu caracter personal ale dvs.:

 • Nume și prenume
 • Categorie/Gen
 • Mărime tricou
 • Data nașterii
 • Număr de telefon
 • Adresă de e-mail
 • Oraș
 • Date bancare: nr cont bancar și banca
 • Imaginea – foto și video
 • Nr. de concurs, timpul de concurs și locul în clasament
 • IP

Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri și vor fi pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrat.

Pentru a asigura principiul transparenței informațiilor la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă comunicăm în cele ce urmează modul în care prelucrăm datele tale, scopurile și temeiul juridic (baza legală) al activităților prin care prelucrăm datele tale.

COMPLETAREA FORMULARULUI DE ÎNREGISTRARE

Pentru înscrierea la evenimentele sportive organizate de ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MOTOKRON RACING TEAM trebuie să completați formularul de înregistrare specific categoriei de concurs aleasă.

În momentul completării și finalizării formularului de înregistrare colectăm de la dvs. numele, prenumele, genul, categoria, mărime tricou, vârsta, nr. de telefon și adresa de email, orașul și IP-ul.

Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare pentru a putea valida și asigura înscrierea dvs. la HEPC ales. Temeiul prelucrării îl reprezintă raportul contractual dintre părți astfel cum acesta este stabilit prin Regulamentul de Concurs. În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MOTOKRON RACING TEAM nu va putea valida și asigura înscrierea dvs. la evenimentul dorit. Totodată pentru a putea emite dovezile de plată aferente taxei de înscriere colectăm de la dvs. și datele dvs. bancare, respectiv: nr cont și banca.

În cazul în care alegeți să faceți plata online, datele dvs. de plată online nu vor fi accesibile si nici nu vor fi stocate de către ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MOTOKRON RACING TEAM, ci doar de furnizorul serviciului de plată electronică sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate vei fi informat, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care îl folosești pentru plata online. Singurele date privind plata efectuată pe care noi le vom stoca sunt cele legate de data inițierii și finalizării tranzacției precum și situația plății.

În cazul în care plata nu se face online, ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MOTOKRON RACING TEAM va reține doar nr. de cont și Banca, necesare emiterii facturii fiscale. În temeiul obligației legale impusă de legislația fiscală, datele dvs. cu caracter personal necesare întocmirii documentelor de plată vor fi furnizate partenerilor noștri contractuali care ne furnizează serviciile IT și contabilitate și vor fi folosite în vederea depunerii declarațiilor fiscale și contabile la autoritățile fiscale.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durată a raportului contractual precum și pe un termen de 3 ani de la data înscrierii la eveniment, cu excepția acelor dare care vor fi păstrate pe perioade diferite conform condițiilor prezentei Politici.

Pentru a vă putea oferi la timp și complet serviciile noastre, datele dvs. cu caracter personal for fi divulgate departamentelor noastre interne cu atribuții de prelucrare a datelor (marketing, contabil, IT, etc.) precum și partenerilor noștri contractuali de încredere, selectați în mod atent:

• furnizorul serviciului de stocare a datelor pe servere externe situat în România;

• furnizorul serviciilor de contabilitate

• furnizorul serviciilor de comunicări și transmiteri corespondență pe e-mail

• procesatorii serviciului de plăți online

Datele dvs. prelucrate la momentul completării formularului de înregistrare nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri și nu vor face obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație internațională.

EVENIMENTE. SECȚIUNEA MEDIA

Pentru a putea atinge scopurile pentru care ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MOTOKRON RACING TEAM a fost înființată și pentru a vă putea prezenta cât mai complet evenimentele organizate, serviciile pe care le punem la dispoziție precum și atmosfera creată în cadrul acestor evenimente, publicăm pe site-ul nostru www.enduropiatracraiului.ro secțiunea galerie, pozele realizate de la evenimentele organizate.

Prin completarea și trimiterea formularului de înregistrare ne dați acordul dvs. pentru prelucrarea imaginii dvs., în format foto și video. După desfășurarea evenimentului publicăm pe site-ul nostru – secțiunea galerie.

Totodată pozele și video-urile realizate cu ocazia organizării evenimentelor vor fi publicate pe pagina noastră de Facebook Hard Enduro Piatra Craiului și pe contul de Intagram. 

În plus, pozele și video-urile realizare în timpul evenimentului vor fi folosite în materialele de promovare ale evenimentului, sub forma de fotografii, afişe, filme, testimoniale etc. în mod gratuit şi necenzurat.

Fotografiile și înregistrările audio/video sunt proprietatea exclusiva a ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MOTOKRON RACING TEAM, acesta având dreptul de a dispune în orice mod de acestea, dvs. în calitate de persoană vizată având dreptul cu privire la acestea să vă exercitați toate drepturile prevăzute în Regulament și prin prezenta Politică.

Totodată pentru a putea vizualiza în timp real rezultatul clasamentului la cursa la care ați participat afișăm pe site-ul nostru secțiunea Clasament unde publicăm numele și prenumele dvs., nr. de concurs, timpul realizat, categoria și locul în clasament.

Temeiul prelucrării acestor categorii de date cu caracter personal ale dvs. este interesul legitim al ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MOTOKRON RACING TEAM, respectiv doar așa putem să ne desfășurăm activitatea și să vă ținem la curent cu ceea ce facem și să vă prezentăm rezultatul activității noastre, fără această dovadă ne este imposibil să vă oferim o descriere completă a evenimentului nostru.

Pozele și video-urile pe care ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MOTOKRON RACING TEAM le prelucrează sunt cele realizate de fotografii noștri agreați.

Având în vede numărul mare de poze realizate, în măsura în care nu sunteți de acord ca pozele cu dvs. realizate să fie publicate pe site-ul www.enduropiatracraiului.rosau pe rețelele de socializare sau dacă pozele apar în prezent pe site sau pe rețelele de socializare și nu mai sunteți de acord să apară în continuare, vă rugăm să ne anunțați printr-o cerere pe adresa de email contact@enduropiatracraiului.ro prin care să ne indicați pozele pe care doriți să le ștergem și vom da curs de îndată solicitării dvs.

COOKIE-URI

Site-ul www.enduropiatracraiului.ro foloseşte cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hard disk-ul utilizatorului, conţinând informaţii despre acesta. Cookie-ul reprezinta un fisier de tip „.txt”, oferite browser-ului dvs. de un server web, ce poate fi plasat pe hard disk-ul dvs. Majoritatea browserelor sunt setate să accepte aceste cookie-uri. Dacă nu doriți acest lucru, puteți reseta browser-ul dvs., să fiți anunțați de fiecare dată când primiți câte un cookie sau să refuze acceptarea acestor cookie-uri

Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permiţând memorarea unor opţiuni de navigare în site precum limba în care se afişează site-ul, tip de filtre care se aplică la afişarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator şi a parolei pentru un acces rapid la conţinutul site-ului. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site sau de citire a conţinutului acestuia. 

Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza şi segmenta interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătăţirea experinţei de navigare, introducerea unui conţinut relevant pentru utilizator etc. 

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MOTOKRON RACING TEAM poate folosi in cadrul www.enduropiatracraiului.ro cookies, stocând temporar date cu caracter personal pentru a îmbunătăți securitatea accesului la website și pentru a vă furniza servicii cât mai complete. 

În plus faţă de informaţiile personale sistemele noastre colectează în mod automat o serie de informaţii anonime care ne ajuta să întelegem mai bine cum este folosit site-ul şi cum putem să ne îmbunătaţim serviciile. Aceste date includ, dar nu se rezumă la, adresa de IP a computerului cu care accesaţi site-ul, sistemul de operare folosit, software-ul de navigare folosit şi timpul petrecut în site.

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MOTOKRON RACING TEAM nu are acces și nu poate controla Coockies setate de alte site-uri. Aveți obligația de a accesa și de a citi Politicile aplicabile prevăzute pe aceste site-uri. Cookies setare de Google Analytics sunt folosite în scop statistic iar cele setate de Facebook sunt folosite în scop statistic și de marketing dacă v-ați dat consimțământul pentru asta. 

Aceste cookie-uri nu pot fi folosite pentru a vă identifica pe dvs.

Bineînțeles că puteți accesa pagina noastră web și fără cookies. 

În cazul în care nu doriți să recunoaștem computerul dvs., puteți să împiedicați stocarea de cookies pe hard discul dvs. prin dezactivarea stocărilor de cookies în setările browser-ului dvs. Dacă nu doriţi informaţii colectate prin utilizarea de Cookies, există în multe browsere un procedeu simplu care vă permite să respingeţi sau să acceptaţi caracteristicile/funcţiile Cookies. Dar vă rugăm să reţineţi că Cookies ar putea fi necesare pentru a vă putea furniza anumite facilităţi ale serviciilor noastre online.

LINK-URI

Acest site conţine link-uri către alte site-uri (pixel Facebook). ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MOTOKRON RACING TEAM nu este responsabil de politica de confidențialitate practicată de aceștia. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali şi a celorlalte informaţii referitoare la colectarea informaţiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informaţiilor colectate pe acest site.

Atunci când accesați o pagină web care conține plugins, browser-ul dvs. stabilește o legătură directă cu serverele furnizorilor respectivi. Conținutul plugins-ului va fi transmis de furnizorul respectiv direct către browser-ul dvs. și va fi integrat de acesta în pagina web. Prin integrarea plugins-ului, furnizorul respectiv primește informația că browser-ul dvs. a accesat pagina noastră web. Aceasta se întâmplă indiferent dacă aveți un profil pe rețeaua socială respectivă sau dacă tocmai v-ați logat.

În cazul în care sunteți logat pe rețeaua socială respectivă, aceasta poate atribui vizita pe pagina noastră web profilului dvs. de pe rețeaua socială respectivă. Dacă interacționați cu plugins, de exemplu prin acționarea butonului ”Îmi place”’ de pe Facebook sau faceți un comentariu, informația corespunzătoare va fi transmisă direct către furnizorul respectiv și stocată acolo.

Informații privind scopul și volumul colectării datelor, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor cu caracter personal prin furnizorul respectiv, cât și drepturile dvs. și posibilitățile de setare referitoare la acestea în vederea protecției vieții dvs. private găsiți în instrucțiunile referitoare la protecția datelor ale furnizorului respectiv.

Google Analytics

Folosim Google Analytics, un serviciu de analiza web, oferit de Google, Inc. (“Google”) http://www.google.com/analytics/ pentru a analiza utilizarea paginilor, interacțiunea cu paginile și opțiunile de navigare ale vizitatorilor pe site si anonimizăm caracteristicile analizate.

Serviciul Google Analytics nu este folosit pentru a vă identifica.

Google Analytics utilizează așa-numitele „Cookies”. Informațiile obținute prin cookie privind utilizarea acestei pagini web de dvs. vor fi transmise de regulă către un server aparținând Google în SUA și stocate acolo. Prin anonimizarea IP activată pe această pagină web („IP anonimizat”), adresa dvs. IP se prescurtează mai întâi de către Google în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European (așa-numita mascare IP). Doar în cazuri excepționale, adresa IP integrală se transmite către un server aparținând Google în SUA și se prescurtează acolo înainte de prelucrarea ulterioară. Google va utiliza aceste informații în numele operatorului acestei pagini web pentru analiza utilizării paginii web de către dvs., pentru emiterea rapoartelor privind activitățile paginilor web și pentru prestarea de servicii suplimentare legate de utilizarea paginilor web și a utilizării internetului față de .www.enduropiatracraiului.roGoogle nu va combina cu alte date adresa IP transmisă de browserul dvs. în cadrul Google Analytics.

 1. Securitatea datelor dvs. cu caracter personal 

Securitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt o prioritate pentru noi. Te asigurăm de faptul că orice prelucrare a datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament și prelucrate într-un mod are asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, prin punerea în aplicare a unor politici interne adecvate de protecție a datelor.

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informaţiilor personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline cât și online. ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MOTOKRON RACING TEAM utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

 1. Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricărui din următoarele drepturi în vederea garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal:

-dreptul de a avea acces la datele dvs: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

-dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate

-dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă subscrisa nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.

-dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

-dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dvs. și prelucrarea este una automată

-dreptul de a va opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs. vor fi șterse.

– dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o simplă cerere adresată S.C. ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MOTOKRON RACING TEAM, în calitate de operator, la sediul nostru sau la adresa de email contact@enduropiatracraiului.ro

În situația în care consideri ca ți-au fost încălcate drepturile, ai posibilitatea să te adresezi cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 1. Date de contact

Prezenta Politică se completează cu Regulamentul de Concurs ce pe care îl puteți accesa pe site-ul nostru secțiunea Info Curse. Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicată către utilizatori prin e-mail, astfel încât aceştia să fie permanent informaţi cu privire la informaţiile pe care le colectăm, cum le utilizăm şi în ce circumstanţe, dacă există, le facem publice. Utilizatorii vor putea să fie sau nu de acord cu utilizarea informaţiilor în alte scopuri. Vom utiliza informaţiile în concordanţă cu politica sub care au fost culese informaţiile. 

Prezenta informare a dvs. este limitată la pagina noastră web și nu este valabilă pentru paginile web ale operatorilor terți, care pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor de către acești operatori terț și nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere în legătură cu aceste pagini web.

Contact

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MOTOKRON RACING TEAM
Aleea Uzinei nr. 1A, Hala 355, or. Zarnesti, jud. Brasov
CUI:43509769

Președinte Perșoiu Adrian

Email contact@enduropiatracraiului.ro